آدرس: بیرجند - سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

تلفن : 05632222120 و 1530 | فکس : 05632237310

ساخت مقابره خانوادگی به تعداد 11 عدد در حاشیه خیابان 

که مقبره شامل :

احداث 6 غرفه سنگ تراشی و یک غرفه تایپ و تکثیر