آدرس: بیرجند - سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

تلفن : 05632222120 و 1530 | فکس : 05632237310

 

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجند گفت: 

 

ساخت مقابره خانوادگی به تعداد 11 عدد در حاشیه خیابان 

که مقبره شامل :