آدرس: بیرجند - سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

تلفن : 05632222120 و 1530 | فکس : 05632237310

سردابه سازی و پیاده رو سازی و درخت کاری جنگل روبروی بلوک 6 

1000 کاراکتر باقیمانده است