عنوان پروژه                                            متراژه قبلی                طرح توسعه                فضای مفید                            مبلغ هزینه شده 

سالن اجتماعات آقایان                 500 متر مربع              250 متر مربع              750 متر مربع                           4/000/000/000

 

سالن اجتماعات بانوان                240 متر مربع              130 متر مربع              370 متر مربع                              2/000/000/000

 

محوطه سازی جلوی سازمان اجتماعات                                 -                            -                                                              500/000/000   

           

احداث نمایشگاه سنگ                       -                             -                7 غرفه -277 متر مربع                                   1/800/000/000

 

  

1000 کاراکتر باقیمانده است