آدرس: بیرجند - سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

تلفن : 05632222120 و 1530 | فکس : 05632237310

فاز اول کار انجام شده :              شروع کار : 01/08/1397 


- طول 67/5 متر کار انجام شده - عرض مسیر 10 متر 

- طول دیوار سنگی کار شده 67/5 متر

- حجم پی کار شده 168/75 متر مکعب 

- حجم سنگ مالون کار شده 252/5 متر مکعب 

حجم خاک برداشته شده 1088 متر مکعب 

   

فاز دوم - در حال انجام کاار :                  شروع کار  20/10/1397


- طول مسیر 105 متر 

- عرض مسیر 10 متر 

- طل مسیر دیوار سنگی 105 متر 

1000 کاراکتر باقیمانده است