بازدید آقای دکتر جاوید  شهردار محترم بیرجند و  دکتر تقی زاده ریاست محترم شورای اسلامی شهر بیرجند از پروژه های سازمان مدیریت آرامستان 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است