آدرس: بیرجند - سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

تلفن : 05632222120 و 1530 | فکس : 05632237310

بازدید آقای دکتر جاوید  شهردار محترم بیرجند و  دکتر تقی زاده ریاست محترم شورای اسلامی شهر بیرجند از پروژه های سازمان مدیریت آرامستان 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است