احداث 6 غرفه سنگ تراشی و یک غرفه تایپ و تکثیر

سازمان در زمینی به مساحت    تعداد 7 غرفه نمایشگاه سنگ و تایپ و تکثیر در مدت زمان5 ماه به هزینه کرد  در مجاورت ساختمان اداری اقدام نمود.

1000 کاراکتر باقیمانده است