آدرس: بیرجند - سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

تلفن : 05632222120 و 1530 | فکس : 05632237310

ساخت مقابره خانوادگی به تعداد 11 عدد در حاشیه خیابان 

که مقبره شامل :

16 عدد قبر و شامل تجیهزات روشنایی و مبلمان و حصار کش مجزا می باشد

1000 کاراکتر باقیمانده است