آدرس: بیرجند - سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

تلفن : 05632222120 و 1530 | فکس : 05632237310

 

برای دانلود فایل دستور العمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها کلیک کنید.

 

برای دانلود فایل 1شرح وظایف کارگروه تخصصی بیمه، بازتوانی ، بازسازی و... تدفین..کلیک کنید.
برای دانلود فایل 2شرح وظایف کارگروه تخصصی بیمه، بازتوانی ، بازسازی و... تدفین.. کلیک کنید.

1000 کاراکتر باقیمانده است