آدرس: بیرجند - سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

تلفن : 05632222120 و 1530 | فکس : 05632237310

1- دکتر محمد علی جاوید                       شهردار و رئیس شواری سازمان

2- جناب آقای حلاج مقدم                          عضو شواری سازمان

3- جناب آقای جواد بهدانی                     عضو شواری سازمان

4-جناب آقای حاج حسین کریم پور      عضو شواری سازمان

5-جناب آقای علی نوری                           عضو شواری سازمان

1000 کاراکتر باقیمانده است