تلفن : 32222120 - 32233813 (056)  - 1530 

  فکس: 32237310

 آدرس : انتهای خیابان جمهوری اسلامی روبروی قطعه دو شهدا

دفتر ریاست: 32233890

1000 کاراکتر باقیمانده است