معرفی مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: محسن کدخدا

مدرک تحصیلی: لیسانس

تلفن مستقیم: ۳۲۲۳۳۸۹۰-۰۵۶