صرفه جویی در مصرف برق در سطح آرامستان

در راستای صرفه جویی در مصرف برق تا اطلاع ثانوی ،روشنایی سطح آرامستان محدود وبرق آبرسردکن های قطع میباشد