اعضای شورای سازمان

۱- دکتر محمد علی جاوید                       شهردار و رئیس شواری سازمان

۲- جناب آقای حلاج مقدم                          عضو شواری سازمان

۳- جناب آقای جواد بهدانی                     عضو شواری سازمان

۴-جناب آقای حاج حسین کریم پور      عضو شواری سازمان

۵-جناب آقای علی نوری                           عضو شواری سازمان